Nieuws

2020

In 2020 hebben we helaas maar drie keer een ledenbijeenkomst, de zogeheten Klets, kunnen houden.
Op 4 januari hadden we onze Nieuwjaarsklets, waar heel veel enthousiaste leden aanwezig waren en op 12 februari hielden we een ‘gewone’ Klets.
Onze jaarlijkse Ledenvergadering zou op 19 maart plaatsvinden, maar toen kwam corona roet in het eten gooien.

We misten onze maandelijkse bijeenkomsten heel erg en konden tijdenlang ook geen klussen voor elkaar doen. Gelukkig was het wel mogelijk om via telefoon en e-mail contact met elkaar te houden. Ook ons jaarlijkse uitje kon niet doorgaan. Aan het begin van de zomer werden er weer heel voorzichtig klussen opgepakt, altijd met inachtneming van alle coronamaatregelen.

Eind juni kwam de Kerngroep voor het eerst weer bij elkaar, in de tuin bij Jannie. Het was fijn elkaar weer in de ogen te kunnen kijken! We besloten de uitgestelde Ledenvergadering, zo mogelijk, in september te houden. Voor een bestuurswisseling hadden we de toestemming van de leden nodig.

Gelukkig konden we op 10 september terecht in De Huiskamer, die groot genoeg was voor de 20 aanwezige leden. Meer dan twee derde van de leden stemde in met de bestuurswisseling.

In oktober zouden we weer een Klets houden in de Huiskamer maar die moest helaas op het laatste moment afgezegd worden. Het ziet ernaar uit dat er dit jaar geen Kletsen meer komen. Wel kunnen we, als we de regels goed in achtnemen, klussen voor elkaar blijven doen.

We hopen met ons allen dat 2021 nieuwe mogelijkheden voor ons heeft!

Handelingen 2019

Hoe is er gehandeld in 2019?

Elk jaar wordt er voor de Ledenvergadering een overzicht gemaakt van het aantal verschillende handelingen van het jaar ervoor.

Het blijkt elk jaar weer dat het grootste aantal handelingen voor het systeem wordt gedaan. Leden kunnen op allerlei manieren wevertjes verdienen door iets te doen voor het systeem. Dat varieert van het bezorgen van post, stukjes schrijven voor het Weefgetouw, bestuurlijke taken tot het bakken van cakes voor de Klets. In totaal waren dat 98 handelingen in 2019.

De echte winnaar is echter ‘Klussen in en om het huis’ met 29 handelingen, gevolgd door ‘Persoonlijke dienstverlening’ met 17 handelingen en daarachter 16 handelingen voor ‘Vervoer’. Ook was er veel vraag naar ‘Naai - en verstelwerk’ en ‘Tuinonderhoud’.

Overige categorieën zijn Computerhulp, Gebruiksgoederen, Fietsreparatie, Huishoudelijk werk, Presentatie op een Klets, Formulieren invullen en Les.

Het lid dat de meeste handelingen verrichtte deed dat meer dan twee keer per maand, namelijk 25 en degene die de meeste handelingen vroeg deed dat 15 keer.

Bij elke handeling zijn er twee winnaars: degene die iets laat doen en degene die iets voor een ander doet. Elke klus geklaard is wevertjes waard!

Jaarverslag 2019 (extern)

LOKAAL ECONOMISCH TRANSACTIE SYSTEEM - HELLENDOORN JAARVERSLAG 2019

 

Wat is LETS en hoe werkt het?

De vereniging het Lokaal Economisch Transactiesysteem (LETS) Hellendoorn is in november 1996 begonnen onder de naam het Wevers Transactiesysteem (WTS). Het doel van LETS is dat leden onderling  klussen en spullen ruilen met gesloten beurs. Men betaalt elkaar niet met geld maar met zgn. wevertjes. Je verdient wevertjes door een klus te doen bij een ander lid. Die wevertjes kun je dan weer gebruiken om iets door iemand anders te laten doen. Er is een grote variëteit in het aanbod: van hulp in en rond het huis, naaiwerk, computerhulp, vervoer tot les op allerlei gebied, met als motto: ‘Er is altijd wel iets waar jij goed in bent en waarmee een ander geholpen is!’

Bij LETS wordt er niet alleen geruild in diensten, maar ook het sociale aspect is heel belangrijk. Er is een groepje dat bijna wekelijks gaat fietsen of wandelen, er zijn gezamenlijke  maaltijden en ook gaan leden samen naar theater, film, beurzen en andere evenementen. Tien keer per jaar wordt er een clubavond gehouden, een zogenaamde KLETS waar elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen centraal staan. Het is tijdens een KLETS veel makkelijker iemand om een dienst te vragen dan dat je gaat bellen of per E-mail vraagt. Er zijn vast nog veel mensen die wel geïnteresseerd zijn in LETS en met hun enthousiasme de mogelijkheden van LETS kunnen vergroten. Bij LETS kan iedereen terecht: jong en oud, arm en rijk, met of zonder betaald werk, in Nederland of in het buitenland geboren, met of zonder beperking. Een nieuw lid ontvangt 50 wevertjes zodat er meteen gehandeld kan worden. Eenmaal per jaar verschijnt het jaarboekje, het Weefgetouw, met daarin onder meer alle Vraag en Aanbod van alle leden.

LETS werkt digitaal. De betalingen gaan via de computer, net als bij internetbankieren. Mensen zonder computer kunnen gewoon meedoen, hun transacties worden dan centraal geregistreerd.

Algemene terugblik op 2019

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Juist omdat we in 2019 tien nieuwe leden mochten begroeten. Dat schept nieuwe kansen, maar maakt ons ook bewust van onze verantwoordelijkheid om de leden een thuis te bieden in de vereniging en ze mee te stimuleren om actief te zijn.

In november 2018 legden we via de Beursvloer contact met de Gemeente Hellendoorn. Het resultaat kwam van de pers in het voorjaar van 2019: mooi gedrukte folders en flyers. Gewapend met deze folders en flyers timmerden we in 2019 verder aan de weg. Als tegenprestatie hielpen we op 11 april met een respectabel aantal Wevers twee dagdelen in het Ravijn bij het Peuterfestival.

Na de zomervakantie belegden we opnieuw een informatiebijeenkomst.  Na een uitgebreide PR-campagne ontvingen we op 19 september een aantal potentiële nieuwe leden in De Huiskamer in het hartje van Nijverdal. Ook waren we op 7 september present op de Sport- en Cultuurmarkt en op 10 oktober op de Duurzaamheidsmarkt. Als resultaat van deze promotieacties konden we op onze ontmoetingsbijeenkomst (Klets) in oktober een aantal nieuwe leden welkom heten.

Ook in 2019 kampten meerdere leden met lichamelijke problemen.  We worden ouder en met het ouder worden komen de gebreken en bedreigingen. Treft het onszelf niet, dan gaat het wel om ouders, andere familieleden of vrienden. Binnen de vereniging onderhoudt vooral Fenny het contact met de leden, waardoor de kerngroep ontlast wordt. Op deze en ook op andere manieren proberen we aandacht te hebben voor elkaar.

Eind 2019 verscheen het derde bewaarnummer van het Weefgetouw, nu onder de naam ‘Jaarboekje 2020’. Hierin vinden de leden informatie over onze geschiedenis, wat terugblikken op het afgelopen jaar, informatie over het lidmaatschap en het complete overzicht van ‘vraag en aanbod’ Op 1 januari 2020  telde onze vereniging 38 leden en 12 donateurs.

Het statische archief en ons Pr-materiaal  hebben we ondergebracht bij Jannie.

Onze ontmoetingsbijeenkomsten: de Kletsen

In 2019 kwamen we voor een Klets bij elkaar op 5 januari (nieuwjaarsklets), 20 februari (thema: museumboerderij Erve Hofman, ingeleid door ons lid Jannie (47), 24 april, 23 mei, 12 juni, 12 september, 16 oktober en 21 november 2019. De ledenvergadering is gehouden op 21 maart 2019.

Onze vaste locatie waar we elkaar ontmoetten in 2019 was ‘Het Helmerink’, waar ook dagactiviteiten van ZorgAccent plaatsvinden. Een mooie, gastvrije plaats waar we ons, echt thuis zijn gaan voelen. We krijgen altijd weer een gastvrije ontvangst met koffie en thee met iets lekkers, gebakken door een lid. Meestal zijn op een Klets 10-15 personen aanwezig. Uitzonderingen zijn: de nieuwjaarsklets en de ledenvergadering. Daarbij zijn de meeste leden en doorgaans ook enkele donateurs present.

Ons gezamenlijk uitje

In 2019 zijn we voor het jaarlijkse uitje dichtbij huis gebleven. Deze keer bezochten we in de stromende regen museumboerderij Erve Hofman in Hellendoorn. Op 20 juli werden we hier hartelijk ontvangen met koffie, thee en krentenwegge. Ons lid Jannie leidde ons rond en wist ons mooie details te vertellen omdat ze als vrijwilliger aan deze museumboerderij verbonden is. Aan het eind van de middag gingen we naar ‘Het Helmerink’ en aten we heerlijke pizza’s geregeld door twee leden. Zo was de maaltijd voor iedereen betaalbaar.

Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG)

In 2018 is in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens die bij organisaties zijn opgeslagen een protocol opgesteld. De wijzigingsvoorstellen die op de ledenvergadering van 6 september van dat jaar zijn voorgesteld, heeft de kerngroep op de vergadering in november 2018 verwerkt. Dit exemplaar zal met de uitnodiging voor de ledenvergadering op 19 maart 2020 nogmaals aan de leden worden toegestuurd.

Ons ledencontact

Fenny geeft voorlichting aan potentiële nieuwe leden en helpt ze op weg. Ze tast met hen af wat hun aanbod zou kunnen zijn. Ze doet de inschrijving en handelt dit netjes af. Daarnaast houdt ze contact met de leden die met ziekte en ongemak te kampen hebben en stuurt ze kaarten naar leden bij bijzondere gelegenheden. Dit doet ze namens de kerngroep en onzes inziens ook heel plezierig en accuraat.

Financiën

Frans van D beheerde de penningen in 2019. Hij betaalt de declaraties en facturen, stelt de begroting en afrekening op en heeft contact met de gemeente over mogelijke subsidies. Daarnaast verzoekt hij de leden om de ledenbijdrage over te maken. Ieder lid betaalt € 13,20 per jaar aan contributie (een deel van de leden kan hiervoor een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente Hellendoorn).

Cyclos en de website

De website is erop gericht om potentiële deelnemers al enige informatie te verstrekken. In Cyclos worden al onze transacties genoteerd en zien we in één oogopslag hoeveel we gehandeld hebben en wat ons actuele saldo is. Frans van D is de beheerder van Cyclos. Hij doet ook de wevertjesadministratie voor de computerloze leden en houdt het systeem op orde.


De kerngroep

De kerngroep houdt zich met diverse zaken bezig, zoals de voorbereiding van de statutenwijziging, de organisatie van de ledenvergaderingen en de Kletsen, de overdracht van Cyclos, de organisatie van de stand op de Sport- en Cultuurmarkt en de Duurzaamheidsmarkt, overleg over het beheer van de website en coördinatie en beleid in het algemeen.. De verschillende taken zijn over de vijf kerngroepsleden verdeeld. De kerngroep kwam in 2019 achtmaal samen. De samenstelling is in 2019 niet gewijzigd. De functieverdeling was als volgt, Heileen: voorzitter, Rikie: secretaris en notulist, Frans van D: penningmeester en wevertjesadministrateur, Henny: coördinatie van de Kletsen en Info-activiteiten, en Jannie: ruilbemiddelaar en vertrouwenspersoon.

Nijverdal, 29 februari 2020

De kerngroep

Nieuwjaarsrede 2020

Nieuwjaarsrede 2020…

“Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt.”

We hebben een uniek jaar achter de rug! We mochten 10 nieuwe leden begroeten! Is dat eerder voorgekomen in deze eeuw, in 20 jaar tijds? Ik vermoed het niet. Wat een kànsen liggen er met zoveel aanwas, maar ook… verantwoordelijkheden.

Ons systeem, onze vereniging, onze  club bestaat en valt bij onze activiteit. Als we niet in beweging komen naar elkaar toe, is het lucht en leegte. Het gaat om de handel en de inzet van capaciteiten, maar evengoed om het sociale aspect. Want wie zich welkom weet en erbij betrokken wordt, kan zich thuis voelen. En wie zich thuis voelt, durft te vragen of zich aan te bieden.

We willen een thuis zijn voor elkaar, een plek waar we voor elkaar klaar staan en soms ook onze eigen plannen aan de kant zetten omdat een ander ons nodig heeft.

We willen een sociaal netwerk zijn, waarin we elkaar ontmoeten. Op een Klets, bij de Ledenvergadering, bij het wandelen of fietsen, bij het gaan naar een film of theatervoorstelling, om zomaar bij een kopje koffie. Maar laten we ook de mensen die niet meer zo goed kunnen meekomen, vooral niet vergeten…

We willen onze vaardigheden en capaciteiten inzetten om er voor elkaar en anderen te zijn. En anderen? Jazeker. Want via de cadeaubonnen kunnen we nog steeds andere mensen voor onze handelsvereniging interesseren!

We willen welkom uitstralen, en bruisende activiteit. En daarvoor zijn we allemaal nodig. Steeds weer opnieuw. Dat we ruim meer dan 20 jaar bestaan en sommige leden er al vanaf het eerste uur meededen, maakt ons zéker niet ‘oud en belegen’.

“Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt.”

Kijkend naar onze vereniging denk ik dat dit maar al te waar is. Als we kritisch naar onze vereniging kijken, is er misschien van alles aan te merken en klopt dit niet, en dat niet. Maar als we kijken vanuit acceptatie van hoe ieder van ons is, met liefde en warmte, dan biedt dit niet alleen een andere kijk, maar geeft het ook leven!

Ik daag jullie allemaal uit om ook vandaag elkaar te ontmoeten en nieuwe handelsafspraken te maken. Wevers die al langer aan het ‘netwerk van draden’ weven en wie zich het laatste jaar aanmeldden: Johanna en Harry, Jenny en Vithleem, Nicolette en Evelien, Nicole en Josien, Marieke en de unieke combinatie…. Anita en Conan.

Wat ín je leeft, komt naar buiten! We mogen gelóven in LETS en in de toekomst van onze vereniging! Ik stel voor dat we daarop het glas heffen aan het begin van dit nieuwe jaar!

Heileen,

Voorzitter LETS

Handelingen van 2018

Hoe is er gehandeld in 2018?

Elk jaar wordt er voor de Ledenvergadering een overzicht gemaakt van het aantal verschillende handelingen van het jaar ervoor. In 2018 werden er in totaal 180 handelingen verricht.

Het blijkt elk jaar weer dat het grootste aantal handelingen voor het systeem wordt gedaan. Leden kunnen op allerlei manieren wevertjes verdienen door iets te doen voor het systeem. Dat varieert van het bezorgen van post, stukjes schrijven voor het Weefgetouw, bestuurlijke taken tot het bakken van cake voor de Klets. In totaal waren dat 75 handelingen in 2018.

Met 23 handelingen is de meest gevraagde categorie ‘klussen in en om het huis’, gevolgd door ‘naai- en verstelwerk’ met 16 handelingen en ‘gebruiksgoederen’ met 13 handelingen.’

Ook klussen als ‘huishoudelijk werk’ en ‘tuinonderhoud’ (allebei12) werden veel verricht.

Overige categorieën zijn ‘computerhulp’ (4), ‘fietsreparatie’ (3), ‘persoonlijke verzorging’ (3), ‘presentatie Klets’ (1), ‘autoreparatie’ (2), ‘uitlenen materiaal’ (3) en ‘organiseren van activiteiten’ (6).

Het lid dat de meeste handelingen verrichtte deed dat bijna tweemaal per maand, namelijk 21 keer en degene die de meeste handelingen vroeg deed dat precies tweemaal per maand, namelijk 24 keer.

Bij elke handeling zijn er twee winnaars: degene die iets laat doen en degene die iets voor een ander doet. Elke klus geklaard is wevertjes waard!

Handelingen 2017

Hoe is er gehandeld in 2017?

Elk jaar wordt er voor de Ledenvergadering een overzicht gemaakt van het aantal verschillende handelingen van het jaar ervoor.

Het blijkt elk jaar weer dat het grootste aantal handelingen voor het systeem wordt gedaan. Leden kunnen op allerlei manieren Wevertjes verdienen door iets te doen voor het systeem. Dat varieert van het bezorgen van post, stukjes schrijven voor het Weefgetouw, bestuurlijke taken tot het bakken van cake voor de Klets. In totaal waren dat 105 handelingen in 2017.

De echte winnaar is echter ‘Klussen in en om het huis’ met 39 handelingen, gevolgd door ‘Gebruiksgoederen’ (zoals bij de Ruilbeurs die we in 2017 nog hadden) met 27 handelingen en pal daarachter 26 handelingen voor ‘Vervoer’. Ook ‘Huishoudelijk werk’, ‘Naai- en verstelwerk’ en ‘Tuinonderhoud’ werden veel verricht.

Overige categorieën zijn ‘Computerhulp’, ‘Fietsreparatie’, ‘Persoonlijke verzorging’, ‘Presentatie Klets’, ‘Autoreparatie’, ‘Uitlenen materiaal’ en ‘Organiseren van activiteiten’.

In totaal werden er 291 handelingen verricht.

Het lid dat de meeste handelingen verrichtte deed dat bijna 2 per maand, namelijk 23 en degene die de meeste handelingen vroeg deed dat iets meer dan 1 per maand, namelijk 14.

Bij elke handeling zijn er twee winnaars: degene die iets laat doen en degene die iets voor een ander doet. Elke klus geklaard is Wevertjes waard!

Nieuwe statuten voor LETS

Nieuwe statuten voor LETS

Op vrijdag 12 oktober 2018 was het eindelijk zover! Op die dag konden voorzitter Heileen en secretaris Rikie de nieuwe statuten ondertekenen bij het notariskantoor Oude Engberink in Nijverdal (www.notariskantooroudeengberink.nl).

De statutenwijziging was noodzakelijk vanwege de naamsverandering van WTS in LETS. Bij de Kamer van Koophandel stonden we ingeschreven als Wevers Transactie Systeem (WTS) en dat moest natuurlijk officieel veranderd worden in Lokaal Economisch Transactie Systeem (LETS).

We hadden hiervoor prijsopgave bij verschillende notariskantoren opgevraagd. Notariskantoor Oude Engberink was ons, vooral door de doelstelling van LETS, zeer ter wille en berekende ons alleen de kostprijs van de statutenwijziging, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.

Voor het wijzigen van statuten komt er nog heel wat kijken! De voorgestelde wijzigingen moeten minstens twee weken van te voren naar alle leden verzonden worden en de statuten zelf moeten tijdens die twee weken ter inzage beschikbaar zijn voor alle leden. Tenminste twee derde van de leden moet aanwezig zijn of zich officieel laten vertegenwoordigen op de Ledenvergadering en instemmen met de wijzigingen. Op de Ledenvergadering van 6 september waren 19 leden aanwezig en 3 hadden een volmacht gegeven. Een mooi resultaat: 22 van de 27 leden stemden officieel in met de nieuwe statuten!

Gelukkig is dit alles naar wens verlopen en konden de nieuwe statuten getekend worden. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Notariskantoor Oude Engberink die ons zo voortreffelijk geholpen hebben bij het realiseren van de nieuwe statuten.

Succesverhaaltjes

Succes 1

Onlangs heeft mijn persoonlijke ramenwasster, Mientje geheten, mijn ramen weer gewassen, niet omdat ze zo vreselijk smerig waren, maar gewoon omdat dat nu eenmaal geregeld gedaan moet worden.

Toen ik nakeek wanneer ze voor het laatst geweest was om de ramen te doen, bleek dat meer dan een jaar geleden geweest te zijn! Er is echt niemand anders intussen bezig geweest, in kabouters geloof ik ook niet! Dus wil je ook heel lang door schone ramen kunnen kijken, vraag dan ook Mientje! Aan de andere kant sneu voor haar dat ik haar niet vaker nodig heb!!

Succes 2

De afgelopen maanden heb ik nogal eens een beroep gedaan op mijn privé-naaister, Marietje geheten, als ik weer een nieuwe broek gekocht had die korter gemaakt moest worden. Marietje kort ze niet alleen in, maar haar nazorg is ook voortreffelijk! Nieuwe broeken hebben bij mij de slechte eigenschap dat ze rond de taille te wijd zijn en dan kan het gebeuren dat zo’n nieuwe broek binnen de kortste keren halverwege m’n kont hangt! Marietje heeft wel een oplossing! Ook voor het probleem als het elastiek te ‘slok’ is (dialectsprekers weten meteen wat ik bedoel en de anderen snappen ook wel dat ie dan te wijd is!) heeft zij een oplossing! Er zijn trouwens nog meer leden die die kwaliteiten hebben.

Succes 3

Ai, mijn sleutel is in het slot van de achterdeur van mijn garage afgebroken. Maandenlang steek ik mijn kop in het zand en met kunst en vliegwerk lukt het me om mijn tuingereedschap te bereiken. Uiteindelijk de Handyman van LETS gevraagd om mij te helpen de deur te openen en de cilinder van het slot te vervangen. Voor mij een onmogelijke klus, voor hem? Een uitdaging! Op ingenieuze wijze verwijdert hij de afgebroken sleutel en dan is het vervangen van de cilinder nog een peulenschil. Weer een klus geklaard, en zéker wevertjes waard!

Cultuurmarkt

Cultuurmarkt

Zaterdagmiddag 9 juni hebben we met LETS weer behoorlijk aan de weg kunnen timmeren op de Sport- en Cultuurmarkt in het centrum van Nijverdal. De weersomstandigheden waren perfect (soms zelfs te warm!) en de sfeer was uitstekend!

Tijdens de gesprekken was meestal de eerste vraag: ‘Bestaat dat dan nog!?’. Inderdaad, we bestaan al meer dan 21 jaar! We konden dan ook vol trots naar onze kraam wijzen waar actieve leden alle nodige informatie konden geven. We kregen heel veel positieve reacties, helaas soms van mensen die niet in de gemeente Hellendoorn woonachtig zijn, maar wel geïnteresseerd raakten en in hun eigen woonplaats zouden uitzoeken of daar ook een LETS-groep actief is. ‘Toch wel een heel goed systeem’, was de meest gehoorde reactie!

We denken dat we enkele mensen zo enthousiast gemaakt hebben dat ze zich als lid gaan aanmelden.

Mocht u nu ook, tijdens het lezen van dit nieuws, geïnteresseerd zijn, meldt u zich dan aan via het genoemde e-mailadres of telefoonnummer.