Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

LOKAAL ECONOMISCH TRANSACTIE SYSTEEM - HELLENDOORN JAARVERSLAG 2020

Wat is LETS en hoe werkt het?

De vereniging het Lokaal Economisch Transactiesysteem in de gemeente Hellendoorn (LETS) is in november 1996 begonnen onder de naam het Wevers Transactiesysteem (WTS). Het doel van LETS is dat leden onderling  klussen en spullen ruilen met gesloten beurs. Men betaalt elkaar niet met geld, maar met punten, de zgn. wevertjes. Je verdient wevertjes door een klus te doen bij een ander lid. Die wevertjes kun je dan weer gebruiken om iets door iemand anders te laten doen. Er is een grote variëteit in het aanbod: van hulp in en rond het huis, naaiwerk, computerhulp, vervoer tot les op allerlei gebied, met als motto: ‘Er is altijd wel iets waar jij goed in bent en waarmee een ander geholpen is!’

Bij LETS wordt er niet alleen geruild in diensten, maar ook het sociale aspect is heel belangrijk. Er is een groepje dat bijna wekelijks gaat fietsen of wandelen, er zijn gezamenlijke  maaltijden en ook gaan leden samen naar theater, film, beurzen en andere evenementen. Tien keer per jaar wordt er een clubavond gehouden, een zogenaamde Klets waar het elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen centraal staan. Het is tijdens een Klets veel makkelijker iemand om een dienst te vragen dan dat je gaat bellen of per E-mail vraagt. Er zijn vast nog veel mensen die wel geïnteresseerd zijn in LETS en met hun enthousiasme de mogelijkheden van LETS kunnen vergroten. Bij LETS kan iedereen terecht: jong en oud, arm en rijk, met of zonder betaald werk, in Nederland of in het buitenland geboren, met of zonder beperking. Een nieuw lid ontvangt 50 wevertjes zodat er meteen gehandeld kan worden. Eenmaal per jaar verschijnt het jaarboekje, Het Weeftouw, met daarin onder meer alle Vraag en Aanbod van alle leden.

LETS werkt digitaal. De betalingen van de wevertjes gaan via de computer, net als bij internetbankieren. Mensen zonder computer kunnen gewoon meedoen, hun transacties worden dan centraal geregistreerd.

Algemene terugblik op 2020

We hebben een vreemd jaar achter de rug. Het jaar 2020 begon uitstekend. We hadden op 4  januari onze Nieuwjaarsklets en op 12 februari volgde nog een gewone Klets. De Ledenvergadering stond gepland voor de maand maart. Toen eind februari de eerste besmettingen in Nederland gemeld werden, heeft de kerngroep na rijp beraad besloten om deze vergadering  te annuleren. Verwacht werd dat deze vergadering na enkele weken alsnog zou kunnen plaatsvinden. Niets was minder waar. Uiteindelijk vond de Ledenvergadering plaats op 10 september. We  kwamen toen met 20 personen in ‘De Huiskamer’ samen: de stoelen stonden in een grote kring op anderhalve meter afstand van elkaar en ieder werd gevraagd om zoveel mogelijk te blijven zitten. Het was goed om elkaar terug te zien en te spreken. Onder de gegeven omstandigheden was het ook een goede vergadering waarop we onder meer het jaarverslag 2019, de jaarcijfers over 2019 en de begroting voor 2021 goedkeurden en er een bestuurswisseling plaatsvond.

In het najaar werden de coronamaatregelen weer aangescherpt en daarom werden geplande Kletsen in oktober en november weer werden geannuleerd. Een kleine groep wandelde of fietste wel op de maandagmiddag en mondjesmaat werden er noodzakelijke klussen bij elkaar gedaan.

Handelingen: In totaal werd er in 2020 zevenmaal bij iemand geklust en werd viermaal tuinonderhoud gedaan. Veertien keer werd er gebruik gemaakt van het aanbod voor vervoer. De kerngroep kwam zesmaal, deels in de buitenlucht, bij elkaar om de bestuurlijke zaken te behartigen.

Het Weefgetouw: De uitgave van ons jaarboekje is in het najaar uitgesteld tot in 2021. Er was eind 2020 nog weinig te zeggen over de planning van 2021. Feitelijk was er in het jaar 2020 erg weinig veranderd. Het was alsof de tijd had stilgestaan.

Ledental: Op 1 januari 2020 telde onze vereniging 37 leden en 12 donateurs. In 2020 zijn twee leden overleden, hebben drie leden hun lidmaatschap opgezegd en is één donateur overleden. Er zijn geen nieuwe leden ingeschreven. Op grond hiervan telde onze vereniging op 1 januari 2021 32 leden en 11 donateurs.

Onze ontmoetingsbijeenkomsten: de KLETSEN

In 2020  kwamen we op 4 januari voor de Nieuwjaarsklets bij elkaar, op  12 februari was een gewone Klets waarbij ontmoeting centraal stond. De Ledenvergadering was in eerste instantie gepland op 19 maart, maar werd uiteindelijk gehouden op 10 september.

Vanaf het 2e kwartaal 2020 was het niet meer mogelijk om bij elkaar te komen in ‘Het Helmerink’ en gingen we op zoek naar een nieuwe locatie. Tot onze vreugde konden we in het najaar voor de Ledenvergadering terecht in ‘De Huiskamer’. Deze centraal gelegen plek bleek bijzonder geschikt, vooral nu we op ruime afstand van elkaar bij elkaar zouden moeten komen.

Twee leden zorgden in ‘Het Helmerink’ voor de gastvrije ontvangst met koffie en thee. Zij waren ook in ‘De Huiskamer’ bereid om dit te doen. Op de Ledenvergadering waren 20 personen aanwezig. Door een lid werd er weer voor een feestelijke traktatie gezorgd.

Geen gezamenlijk uitje

In  de zomer van 2020 was er geen gezamenlijk uitje, wel kwam in de loop van 2020 de fiets- en wandelgroep wekelijks in actie.

Ons ledencontact

Fenny onderhield het contact met de leden die met ziekte en ongemak te kampen hadden en stuurde bij bijzondere gelegenheden kaartjes aan de leden. Ze deed dit namens de kerngroep en is daarin erg accuraat.

Financiën

Frans van D is penningmeester van de vereniging. Hij betaalde de declaraties en facturen, stelde de begroting 2021 en afrekening 2019 op en onderhield contact met de gemeente over de subsidieaanvraag. De leden betaalden aan contributie € 13,20 per jaar. In een normale situatie zouden de leden ook vijf wevertjes per maand voor de organisatie betalen, in 2020 werden deze, als tegemoetkoming aan de leden, alleen over het eerste kwartaal afgeschreven.

De kascommissie die, bestaand uit twee leden en één reserve,  de kas (inclusief de wevertjesadministratie) over 2019 controleerde bevond die goed in orde.

Cyclos en de website

De website is erop gericht om potentiële deelnemers al enige informatie te verstrekken. In Cyclos, dat hieraan gelinkt is, noteren de leden hun transacties. In één oogopslag kunnen zij zien hoeveel ze hebben gehandeld en wat het actuele saldo is. Frans van D. beheerde de registraties  voor de computerloze leden. Leslie van Wezel werd in 2020 weer actief als webmaster.


De KERNGROEP

De Kerngroep hield zich met diverse zaken bezig, zoals de organisatie van de Ledenvergadering en de Kletsen,  coördinatie en beleid in het algemeen. In 2020 kwam de Kerngroep zesmaal samen, te weten op 6 januari, 24 februari, 29 juni, 17 augustus, 5 oktober en 30 november, waarbij de vergadering van 29 juni en 17 augustus in de buitenlucht hebben plaatsgevonden.

Normaliter ontvangen zij voor hun werkzaamheden 15 wevertjes per maand, in 2020 hebben ze na het 1e kwartaal van deze ‘vergoeding’ afgezien.

Begin september verzorgde de voorzitter een gezellig etentje bij haar thuis, hierbij nam de Kerngroep afscheid van kerngroepslid Henny. Haar opvolger was daarbij ook aanwezig.

Met Kerst stuurde de Kerngroep weer een Kerstkaart aan de leden, en met name via de mail (en via de maatjes van computerloze leden) werden de leden via verschillende informatiebrieven en berichten op de hoogte gehouden.

De samenstelling van de Kerngroep is in september 2020 gewijzigd. De functieverdeling was tot die tijd als volgt, Heileen: voorzitter, Rikie: secretaris en notulist, Frans van D.: penningmeester en wevertjesadministrateur, Henny: coördinatie van de Kletsen en Info-activiteiten, en Jannie: ruilbemiddelaar en vertrouwenspersoon. Tijdens de Ledenvergadering van 10 september werd afscheid genomen van Henny. Haar functie en taken zijn overgenomen door Josien.

Vooruitblik naar 2021

Eind 2020 is de situatie uitermate onzeker. Er is nog geen zicht op versoepeling van de coronamaatregelen. De kerngroep heeft op grond daarvan nog geen planning gemaakt voor 2021.

Nijverdal, 16 augustus 2021

De Kerngroep

Read More