Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

LOKAAL ECONOMISCH TRANSACTIE SYSTEEM - HELLENDOORN JAARVERSLAG 2021

Wat is LETS en hoe werkt het?

De vereniging het Lokaal Economisch Transactiesysteem in de gemeente Hellendoorn (LETS) is op 16 november 1996 officieel begonnen onder de naam het Wevers Transactiesysteem (WTS). Het doel van LETS is dat leden onderling  klussen en spullen ruilen met gesloten beurs. Men betaalt elkaar niet met geld maar met zgn. wevertjes. Je verdient wevertjes door een klus te doen bij een ander lid. Die wevertjes kun je dan weer gebruiken om iets door iemand anders te laten doen. Er is een grote variëteit in het aanbod: van hulp in en rond het huis, naaiwerk, computerhulp, vervoer tot les op allerlei gebied, met als motto: ‘Er is altijd wel iets waar jij goed in bent en waarmee een ander geholpen is!’

Bij LETS wordt er niet alleen geruild in diensten, maar ook het sociale aspect is heel belangrijk. Er is een groepje dat bijna wekelijks gaat fietsen of wandelen, er zijn gezamenlijke  maaltijden en ook gaan leden samen naar theater, film, beurzen en andere evenementen. Tien keer per jaar wordt er een clubavond gehouden, een zogenaamde Klets waar het elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen centraal staan. Het is tijdens een Klets veel makkelijker iemand om een dienst te vragen dan dat je gaat bellen of per E-mail vraagt. Er zijn vast nog veel mensen die wel geïnteresseerd zijn in LETS en met hun enthousiasme de mogelijkheden van LETS kunnen vergroten. Bij LETS kan iedereen terecht: jong en oud, arm en rijk, met of zonder betaald werk, in Nederland of in het buitenland geboren, met of zonder beperking. Een nieuw lid ontvangt 50 wevertjes zodat er meteen gehandeld kan worden. Eenmaal per jaar verschijnt het jaarboekje, Het Weeftouw, met daarin onder meer alle Vraag en Aanbod van alle leden.

LETS werkt digitaal. De betalingen van de wevertjes gaan via de computer, net als bij internetbankieren. Mensen zonder computer kunnen gewoon meedoen, hun transacties worden dan centraal geregistreerd.

Algemene terugblik op 2021

Was het in de herfst van 2020 heel kort mogelijk om elkaar op anderhalve meter afstand weer te ontmoeten, het jaar 2021 begonnen we opnieuw met strikte maatregelen. De Nieuwjaarsklets ging daarom niet door en ook daarna was nog lange tijd voorzichtigheid geboden.

De kerngroep kwam wel op gezette tijden bijeen om over de situatie te beslissen en de te bespreken hoe we het 25-jarig jubileum zouden kunnen vieren. En als gevolg daarvan is een feestcommissie aangezocht. De plannen die zij maakten, moesten in verband met het coronavirus in de ijskast.

De groep die iedere maandagmiddag wandelde of fietste bleef elkaar in de buitenlucht ontmoeten. En al werd er veel minder bij elkaar geklust, toch werd er toch wel het nodige werk in Lets-verband verzet, want lang niet alles kan wachten.

Voor onze vereniging was het een opsteker dat veel van onze leden vóór de zomer tweemaal gevaccineerd waren. Op grond daarvan heeft de kerngroep besloten om van juli 2021 tot juli 2022 een Jubileumjaar uit te roepen. In deze periode kunnen we – op de momenten dat het mogelijk is – het 25-jarig bestaan van de vereniging vieren.

Op 10 juli was de aftrap van het Jubileumjaar met een feestelijke maaltijd in de buitenlucht. Circa 20 leden waren present en genoten van een driegangen maaltijd en veel gezelligheid in de tuin van een van onze leden.

Daarna volgde op 8 september de Ledenvergadering, en opnieuw hielden we rekening met de vereiste anderhalve meter afstand. Ook hier waren ruim 20 leden fysiek aanwezig. Toen zijn het jaarverslag 2020, de jaarcijfers over 2020 en de begroting voor 2022 goedgekeurd en zijn Rikie en Jannie voor een nieuwe bestuursperiode van 2 jaar benoemd. Daarnaast was er aandacht voor het feit dat in het voorjaar van 2022 twee kerngroepsleden, Frans en Heileen,  aftredend zijn.

Tot onze vreugde konden de gewone Kletsen op 4 oktober en 1 november doorgaan. Daarna werden de coronaregels weer aangescherpt en konden we elkaar niet meer plenair ontmoeten.

Onze leden

Fenny onderhield het contact met de leden die met ziekte en ongemak te kampen hadden en stuurde bij bijzondere gelegenheden kaartjes aan de leden. Ze deed dit namens de kerngroep en is daarin erg accuraat. Op 1 januari 2021 telde onze vereniging 32 leden en 11 donateurs. Eén lid heeft in 2021 bedankt en één van de donateurs is overleden. Tot onze vreugde zijn er weer drie nieuwe leden ingeschreven. Op grond hiervan telde onze vereniging op 1 januari 2022  34 leden en 10 donateurs.

De leden betaalden in 2021 geen contributie omdat we sinds het voorjaar van 2020 minder kosten voor zaalhuur en drukkosten hebben gemaakt. In 2020 werden de 5 wevertjes die maandelijks betaald worden voor de organisatie alleen over het 1e  kwartaal afgeschreven. In het 2e kwartaal van 2021 is de draad weer opgepakt. Sindsdien betalen de leden ieder kwartaal weer 15 wevertjes voor de organisatie en in 2022 is weer de normale contributie verschuldigd.

Onze ontmoetingsbijeenkomsten, de Kletsen

In 2021 kwamen we driemaal voor een Klets bij elkaar in De Huiskamer, op 8 september voor de Ledenvergadering en op 4 oktober en  1 november voor een reguliere Klets. De andere geplande bijeenkomsten werden op grond van de coronamaatregelen geannuleerd. Een vaste groep leden zorgde samen met Josien voor de gastvrije ontvangst met koffie en thee.

Handelingen

In totaal werden er in 2021 119 handelingen geregistreerd. Uitgesplitst: 23 keer is om en in het huis bij een lid geklust en 12 keer werd er geholpen bij tuinonderhoud, 5 keer werd er naaiwerk verricht, 10 keer is er computerhulp gegeven, 7 keer ging het om persoonlijke hulpverlening,  2 keer hielp iemand een ander in de huishouding, 9 keer verzorgde iemand het vervoer van iemand, 1 keer werd een fiets gerepareerd en 1 keer een auto, en voor ‘het systeem’ werden 46 handelingen genoteerd. Dit laatste betreft een breed scala van activiteiten, zoals het organiseren en verzorgen van de feestelijke maaltijd op 10 juli 2021, het meewerken aan één of meer van de interviews die in november in het kader van het jubileum gegeven zijn of het schrijven, redigeren en verzorgen van het jubileum-jaarboekje 2021-2022.

Gezamenlijk activiteit

Op 10 juli 2021 waren alle leden welkom bij de feestelijke maaltijd in de tuin van een van onze leden. Er was geen gezamenlijk uitje naar elders. Het was al een feest dat we elkaar weer mochten ontmoeten bij een gezellige maaltijd. Het weer was ons die dag zeer gunstige gestemd.

Het Weefgetouw

In december 2021 kwam de jubileumuitgave van ons Jaarboekje 2021-2022 van de drukker. Deze viel met de Nieuwjaarswens van onze vereniging bij vrijwel iedereen vóór 1 januari 2022 op de mat. Een aantal mensen schreven de kopij, de redactie werd gevormd door Fenny en Annemarie. De lay-out werd gedaan door Annemarie.

Public Relations

Op zaterdag 30 oktober 2021 stonden we met onze stand op de Duurzaamheidsmarkt en in november gaven we verschillende interviews in het kader van het 25-jarig jubileum van onze vereniging. Ook stuurde Rikie korte artikelen naar Tubantia, diverse huis-aan-huisbladen, de kabelkrant en Hoi Radio en TV. Al met al werd onze vereniging op heel veel momenten  in de schijnwerpers gezet. Dat resulteerde in enkele nieuwe leden.

De kerngroep

De kerngroep kwam in 2021 zeven keer bij elkaar, te weten op: 14 juni, 12 juli, 2 augustus, 30 augustus, 4 oktober, 8 november en 13 december. Steevast is daar gesproken over zaken die het bestuur betreffen, het wel en weer van leden, het komende jubileumjaar en hoe we zouden moeten omgaan met de steeds veranderende coronamaatregelen. Als extra lastig punt was daar de beperkte mogelijkheden die de huidige locatie, de Huiskamer aan de Markt, voor de Kletsen biedt

De functieverdeling in de kerngroep is: Heileen: voorzitter, Rikie: secretaris, notulist en PR, Frans van D.: penningmeester en wevertjesadministrateur, Josien: coördinatie van de Kletsen en Info-activiteiten en Jannie: ruilbemiddelaar en vertrouwenspersoon.

Financiën

Frans van D is penningmeester van de vereniging. Hij betaalde de declaraties en facturen, stelde de begroting 2022 en afrekening 2020 op en onderhield contact met de gemeente over de subsidieaanvraag. De kascommissie controleerde de handelingen van de penningmeester/wevertjesadministrateur en bevond alles in orde.

Cyclos en de website

De website is erop gericht om potentiële deelnemers al enige informatie te verstrekken en belangstelling te wekken. In Cyclos, dat hieraan gelinkt is, noteren de leden hun transacties. In één oogopslag kunnen zij zien hoeveel ze hebben gehandeld en wat het actuele saldo is. Frans van D. doet de registraties  voor de computerloze leden. Leslie van Wezel is als ‘outsider’ de webmaster en ontvangt hiervoor een geldelijke vergoeding. Rikie voorziet hem van de juiste informatie.

Vooruitblik naar 2022

Op 1 januari 2022 bestaat de vereniging uit 34 leden en 10 donateurs. Door de coronamaatregelen is de situatie bij de start van dit jaar uitermate onzeker. Er is nog geen zicht op versoepeling van deze maatregelen. De kerngroep heeft op grond daarvan nog geen nieuwe planning gemaakt voor 2022. Er zullen verschillende activiteiten in het kader van het Jubileumjaar zijn. De feestcommissie zal verschillende festiviteiten organiseren. Ook gaan we onderzoeken of er andere locaties zijn waar we onze Kletsen kunnen houden, want – hoe graag we in de Huiskamer bij elkaar komen – de beperkte mogelijkheden maken dat sommige trouwe leden niet meer kunnen komen. Zodra het weer redelijk veilig kan, hopen we de Kletsen weer te laten doorgaan.

Nijverdal, 01-04-2022

De kerngroep

Read More